Środa, 17 lipca 2019 r.
 Imieniny: Aleksego, Bogdana
 STRONA GŁÓWNA
 INFORMACJA TURYSTYCZNA
 O Międzylesiu (trochę historii)
 O gminie...
 Nie TYLKO dla TURYSTY
 Opłaty za korzystanie z usług GCI
 Regulamin GCI
 Centrum Informacji Młodzieżowej we Wrocławiu - LOKALNY PUNKT W MIĘDZYLESIU !!!
 EURODESK
 Ważne adresy WWW
Dofinansowane przez
Ministerstwo Gospodarki
i Pracy
w ramach
Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów
"Pierwsza Praca"
Stronę odwiedzilo:
775 osób
 • O gminie...

  położenie - ludność - przyroda - zabytki - surowce mineralne

   

  plan

          Gmina Międzylesie jest to gmina graniczna ( z Republiką Czeską), miejsko-wiejska (miasto Międzylesie i 22 wsie) o pow. 189 km2, położona w południowej części powiatu kłodzkiego  w województwie dolnośląskim, w regionie funkcjonalnym II - przemysłowo-rekreacyjno-turystycznym. Obszary wiejskie zajmują powierzchnię 174 km2.

         Obszar gminy położony jest na wysokości od 440 do 1326,1 m n.p.m. w obrebie dwóch makroregionów: Sudetów wschodnich orza Sudetów Środkowych, pomiędzy masywem Gór Bystrzckich od zachodu i masywem Śnieżnika od wschodu (Mały Śnieżnik 1326 m n.p.m.)

  plan

        Według stanu na dzień 30 września 2004r. na terenie gminy na stałe zameldowanych było 8.150 osób z czego w mieście 2.951. Średnia gęstość zaludnienia w Gminie wynosi 43,12 osoby/ km2.

        Przez gminę przebiegają 2 główne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 33 (Kłodzko-Boboszów) i linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym Wrocław-Praga. Przejścia graniczne: drogowe Boboszów-Dolna Lipka, kolejowe w Międzylesiu i 3 turystyczne: Kamieńczyk, Jodłów i Niemojów.

        Na terenie gminy na powierzchni 5294 ha znajduje się otulina Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Bagactwem gminy są lasy, które stanowią 31,2% ogólnej powierzchni gminy. Przeważają górskie bory mieszane, górskie lasy mieszane i nizinne lasy mieszane z przewagą świerka oraz buka. Praktycznie 93% całej powierzchni lasów znajduje się w strefach ochronnych ( wodochronnych-65%, glebochronnych-30% i uzdrowiskowo-klimatycznych-5%). Duże obszary leśne zajmują głównie wschodnią i zachodnią część gminy w okolicach Gniewoszowa, Różanki, Międzylesia, Jaworka, Nowej Wsi, Goworowa, Jodłowa, Potoczka i Kamieńczyka.

         Pomniki przyrody ożywionej - 8 i 3 pomniki przyrody nieożywionej. 27 gatunków roślin chronionych, z tego 19 to gatunki objęte ochroną ścisłą, 14 gatunków ssaków chronionych, 114 gatunków ptaków chronionych, z tego 108 gniazdujących na terenie gminy, 9 gatunków płazów i gadów chronionych, 4 gatunki ryb i minogów chronionych.

        Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki architektury wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków. Wśród nich są kościoły (13), cmentarze (1), budynki mieszkalne (14), zespoły pałacowe i zamki (3), dwory (6), kaplice cmentarne (2), młyn, plebania, most, sukiennice, drewniane domki tkaczy (2).

        Na obszarze gminy występują zasoby surowców naturalnych: kamienie budowlane i drogowe, wapienie, dolomoty, margle, piaski, żwiry, pospółki, gliny orza marmur. Obecnie wydobywany jest tylko piaskowiec w Długopolu Górnym.

        Obszar gminy podzielony jest na 2 zlewnie rzek, tj. Nysy Kłodzkiej i Łaby. Sieć rzeczna charakteryzuje się dużymi spadkami i szybkimi przepływami. Punktem szczególnym, (jedynym w Europie Środkowej) ze względu na fakt, że zbiegają się tu granice zlewisk trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Północnego jest Trójmorski Wierch (1145 m n.p.m.). Gmina leży w strefie klimatów górskich i podgórskich o cechach chłodnego i wilgotnego.

        Użytki rolne zajmują 62,9% całej powierzchni gminy z przewagą gleb brunatnych kwaśnych wietrzeniowych oraz gleb brunatnych deluwialnych, bielicowych deluwialnych, mad i torfów wysokich. Grunty orne to 54,5% użytków rolnych. w gminie jest 1170 gospodarstw płacących podatek rolny, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,64 ha.